Richard Jones Magician logo icon

2017 Tour Dates

pyramid eye icon pyramid eye icon 2016 winner of Britain's Got Talent
pyramid eye icon